Dezvoltare socio-economică

Comuna Pâncești este o unitate administrativ teritorială tipică pentru zona de deal și de aici rezultă principalele caracteristici socio - economice. Astfel, majoritatea populației își câștigă existența din agricultură și creșterea animalelor. Gradul insuficient de mecanizare nu permit o agricultura performantă, aceasta fiind în acest moment una de subzistență. Creșterea animalelor nu se desfășoară în sistem industrial, cu eficiență de rigoare, ci prin intermediul gospodăriilor individuale.

 

Trebuie însă spus că există un număr de 150 persoane, care își câștigă existența din alte meserii decât cele agricole. Această diversificare a surselor de venituri reprezintă un avantaj care poate fi valorificat în viitor, odată cu apariția fondurilor pentru dezvoltare rurală. La nivel de comună există: 1 SC construcții, profil prelucrare lemn, 12 unități, profil comerț și alimentație publică: 1 SC, 5 PF și 6 AF care au ca obiect de activitate comerțul cu amănuntul. Mai există 1 fermă de ovine (1500 capete), proprietarul are sediul în comuna Poienari.

 

Relativa depărtare față de aglomerările urbane mai dezvoltate face ca puțini locuitori ai comunei să fie salariați în alte localități. În aceste condiții resursele financiare ale populației, bazate în principal pe agricultură și creșterea animalelor, sunt reduse și modeste.

 

Se impune așadar o diversificare a economiei locale prin atragerea de investitori în zonă. În afară de investiții în ferme de animale (zona fiind prielnică pentru astfel de activități) și agricultură, se pot face investiții și în alte activități economice, cum ar fi localizarea unor fabrici din alte regiuni, în condițiile în care comuna dispune de forță de muncă. Nu trebuie însă neglijate inițiative economice individuale la nivel de
comună, cum ar fi deschiderea de ciupercării, creșterea prepelițelor, etc., afaceri care să nu necesite capitaluri de start importante, deoarece locuitorii nu dispun de aceste sume.

 

Ar mai fi de adăugat că în condițiile socio - economice date, zona suferă de migrație de forță de muncă spre vestul Europei, un lucru care are două aspecte:

 • unul pozitiv legat de aducerea de venituri în comună, fapt care impulsionează și alte domenii, cum ar fi construcțiile; 
 • unul negativ legat de situația demografică, de pericolul îmbătrânirii populației și de absența forței de muncă calificate.

Fenomenul nu poate fi încă măsurat cu exactitate și apreciat datorită aspectelor legate de muncă fără forme legale în străinătate.

 

Agricultura și creșterea animalelor 

Condițiile climaterice și de sol permit desfășurarea unei agriculturi cu potențial redus de dezvoltare și în condițiile unei mecanizări necorespunzătoare. Populația ocupată în agricultură este de 600 persoane.


Agricultura, creșterea animalelor și prelucrarea lemnului sunt principalele ramuri economice ale comunei, cele care asigură existentă majorității populației.


Comuna are 3744 hectare, după cum urmează:

 • teren arabil 1674 hectare
 • fânețe 27 hectare 
 • pășuni 878 hectare 
 • pădure 880 hectare 
 • livezi 106 hectare 
 • vii 34 ha.

 

Producția de cereale acoperă în general nevoile proprii. Se cultivă în principal porumb, grâu, sfeclă de zahăr, ovăz și secară.

În ce privește pomicultura și viticultura pe teritoriul comunei sunt 106 hectare livezi și pepiniere pomicole și 34 ha vii.

 

Creșterea animalelor este o îndeletnicire străveche în comuna Pâncești deoarece relieful de deal și luncă este favorabil dezvoltării plantelor ierboase. Iar suprafețele de pășuni și fânețe sunt însemnate. Datorită suprafețelor mari de pășune de pe raza comunei, în viitor se pot înființa ferme mari de creștere a bovinelor și ovinelor, existând premizele fizice pentru fabricile de nutrețuri combinate necesare. Există o fermă de ovine - 1500 capete.

 

Gradul de mecanizare al agriculturii este scăzut și din acest motiv și productivitatea este scăzută. Această situație se datorează și suprafețelor agricole individuale reduse care nu permit investiții în mecanizare, investiții ce nu ar fi amortizate. Toate utilajele sunt în zona de luncă.

Gradul de echipare si dotare tehnica în agricultura:

Tractoare Motocultivatoare Semănători
Mașini de erbicidat
Plug +Disc
Scule și utilaje auxiliare
21 4 2 - 15 4

 

Însa, în ultimul timp s-a constatat o tendință de concentrare a terenurilor, tendință care se va intensifică în viitor, fapt impus de o agricultură performantă.

Utilajele agricole actuale nu sunt performante, iar comuna nu dispune de un atelier pentru reparații utilaje agricole.

 

Ar mai fi de mentionat că terenurile agricole sunt utilizate în proportie de 90 % arabilul și 80% fâneață, erbicidarea și combaterea dăunătorilor se face sporadic, semințele și materialul săditor nu sunt de bună calitate. Îngrășămintele chimice se folosesc în proporție de 50%. Eventuala renunțare la sistemul subvenționării va conduce la neutilizarea acestora, agricultura locală devenind una complet ecologică.

 

Principalele culturi agricole sunt porumbul, grâul, cartoful, sfecla de zahăr, ovăzul și secara. Există un potențial de prelucrare primară și avansată a produselor agricole și animale, care nu a fost încă fructificat pe deplin și care reprezintă o oportunitate de dezvoltare a comunei: prelucrarea laptelui, a cărnii, a legumelor, a sfeclei de zahăr, a cartofului, etc. Fructificarea acestui potential depinde în prima faza de comasarea terenurilor agricole, proprietățile mici nefiind rentabile. Trebuie făcute demersuri în acest sens, iar primul pas constă în rezolvarea problemei proprietății terenurilor. Apoi ar trebui găsiți investitori care să cumpere sau să arendeze terenurile. Ulterior vor veni investițiile mari în industrii conexe, cum ar fi industria alimentară.

 

Agricultura de pe raza comunei este una relativ ecologică, fără a se utiliza îngrășăminte chimice în exces. Randamentul acestei activități poate fi îmbunătățit prin:

 • construirea de platforme ecologice pentru colectarea și depozitarea gunoiului de grajd și împrăștierea acestuia după un an pe suprafețele agricole.
 • comasarea suprafețelor agricole în vederea prelucrării cât mai eficiente și cu randament sporit a terenului agricol.

 

Zona se pretează și la creșterea pomilor fructiferi și a viței de vie. Înființarea unor astfel de culturi necesită însă investiții masive care se amortizează în timp mai îndelungat. Însă domeniul reprezintă potențial pentru dezvoltarea unor activități legate de producerea și îmbutelierea sucurilor naturale și a alcoolului.

 

În scopul dezvoltării economice, autoritățile locale au datoria de a sprijini întreprinzătorii privați pentru diversificarea gamei de produse prin introducerea unor activități noi (cultura ciupercilor, sere, creșterea prepelițelor, etc.).

 

Oportunitățile de finanțare de genul programelor de finanțare a agriculturii au fost prea puțin folosite din cauza necunoașterii. Aceste tipuri de afaceri nu implică investiții foarte mari. Sprijinul autorităților locale către potențialii întreprinzători constă în acordarea de consultanță pentru întocmirea cererilor de finanțare în
domeniul dezvoltării agricole.

 

Industria, silvicultura
Activitatea industrială este destul de scăzută la nivelul comunei Pâncești, dar există un potențial de dezvoltare a industriilor de valorificare a resurselor locale, respectiv industria alimentară (prelucrare carne, lapte, fructe, etc.), industria prelucrării lemnului, înființarea de ferme.

 

Comuna are și un potențial silvic destul de bun, din cele 880 hectare de pădure existente, 350 hectare sunt proprietate privată. Sunt 2 cantoane pe teritoriul comunei deservite de 2 pădurari. Ar mai fi de menționat existentă a 500 hectare fond de vânătoare. Exploatările silvice necesită însă investiții însemnate care se amortizează în timp îndelungat: împăduriri 40 hectare și drumuri forestiere de acces.

 

Dezvoltarea industrială a comunei trebuie să se facă în funcție de resursele existente, iar autoritățile locale se pot implica în stimularea afacerilor:

 • fixarea prin PUG a unei zone de intravilan destinată amplasamentelor industriale și asigurarea utilităților și a căilor de acces; 
 • dezvoltarea spiritului antreprenorial și oferirea de informații în domeniul afacerilor și al finanțărilor prin contactarea unor firme de consultanță; 
 • construirea unor fabrici de prelucrare a lemnului și mobilă; 
 • construirea unor fabrici de prelucrare a laptelui; 
 • înființarea unui abator la standarde, care să deservească și localitățile limitrofe; 
 • înființarea unor ferme zootehnice; 
 • construirea de brutării și alte fabrici de panificație; 
 • construirea unor centre de colectare și prelucrare a produselor pădurii; 
 • înființarea de pensiuni turistice.

 

Chiar dacă cele enumerate mai sus par a nu avea legătură cu autoritățile locale, fiind de competența investitorilor privați, în fapt autoritățile pot sprijini dezvoltarea afacerilor prin identificarea potențialelor firme dornice să investească și acordarea unor facilități, cum ar fi teren, scutiri și reduceri de taxe, etc. Să nu uităm că activitățile care necesită multă forță de muncă (cum ar fi croitoriile) se vor delocaliza din zona marilor orașe (unde forța de muncă este scumpă și puțină) și se vor muta în mediul rural, unde forța de muncă e mai ieftină. Depinde de autorități dacă reușesc să atragă aceste unități economice. Atragerea investitorilor implică însă ca infrastructura de utilități să fie pusă la punct.

 

Serviciile
Serviciile sunt inexistente pe raza comunei și sunt legate mai ales de comerțul cu amănuntul al produselor alimentare. Toate punctele de desfacere a produselor alimentare au infrastructura slab dezvoltată, fiind practic amenajate în gospodăriile populației sau în spații închiriate. Toate aceste puncte vor trebui să se alinieze la standardele europene din domeniul alimentar, fapt ce implică investiții importante, lucru care va conduce la dispariția unora.

Comuna nu dispune de servicii notariale, servicii de avocatură, punct de informare a populației etc. Aceste minusuri determină populația să se deplaseze în alte localități pentru rezolvarea problemelor personale, ceea ce înseamnă costuri suplimentare și timp irosit.

Servicii necesare:

 • servicii bancare;
 • punct notarial;
 • cabinet avocatură;
 • supermarket;
 • servicii de urgență;
 • construire rețele apă canalizare;
 • servicii de colectare selectivă a deșeurilor;
 • servicii de asistență socială;
 • servicii de sănătate;
 • servicii de turism;
 • punct de informare a populației comunei;
 • construcție brutărie;
 • fabrica de brânzeturi;
 • servicii gen: frizerie-coafor, reparații electrice și electrocasnice, etc.

 

Turism și agroturism
Nu există o oferta de servicii turistice.
Localitatea are potențial turistic dar acesta nu este valorificat.

Atragerea turiștilor implică însă construirea unor oferte turistice complexe, eventual comune cu zonele limitrofe. O ofertă complexă implică o zonă de agrement (cu terenuri de tenis, golf, etc.), cazare, pescuit, călărie, vânătoare, sport, etc.

Exploatarea acestui potențial turistic necesită fonduri pentru amenajarea de pensiuni agroturistice și alte obiective turistice, fonduri care pot fi accesate prin Fondurile structurale - fondul de dezvoltare regională și fondul de dezvoltare rurală. Aceste scheme de finanțare au componente care se adresează dezvoltării turismului și agroturismului.

Dezvoltarea turismului este dependență și de modernizarea infrastructurii. Izolarea comunei implică fonduri mai mari pentru infrastructură, dar are și avantajul unei poluări reduse și al conservării mediului înconjurător.

Administrația locală are mai multe sarcini:

 • identificarea potențialilor investitori în turism; 
 • informarea populației și asistența acordată acelora care doresc inițierea de afaceri în domeniu în legătură cu fondurile europene; 
 • modernizarea infrastructurii; 
 • implicare efectivă în amenajarea unor zone de agrement: deschiderea unei pensiuni turistice, cu restaurant în zona Bădărău, cătunul Zimbru; 
 • înființare bază turistică pentru vânătoare, inclusă în circuitul turistic județean, prin construirea unui parteneriat public - privat la care investițiile să vină din ambele surse.
Înapoi