Infrastructura

1. Infrastructura fizică
Infrastructura fizică (apă - canal, electricitate, gaze naturale, drumuri, etc.) a comunei trebuie modernizată şi necesită fonduri foarte mari de care comuna nu dispune. Însă costurile de modernizare şi introducere a infrastructurii fizice vor fi mai crescute şi datorită poziţiei geografice. Singura soluţie pentru rezolvarea infrastructurii fizice (de care depinde dezvoltarea economică propriuzisă) este accesarea fondurilor structurale legate de mondernizarea infrastructurii rurale. În acelaşi timp trebuie foarte atent studiate pragurile până la care comuna se poate îndatora în scopul asigurării cofinanţării proiectelor şi a plăţii studiilor de fezabilitate. Vor trebui executate studii de fezabilitate, apoi identificate resursele financiare, urmând ca în continuare să se pornească execuţia lucrărilor, începând cu tronsoanele unde populaţia este mai numeroasă. Pentru introducerea reţelelor de utilităţi va trebui colaborat cu autorităţile din comunele limitrofe, deoarece reţele comune de utilităţi pentru un număr mai mare de beneficiari (ex. apă, canalizare, staţie de epurare a apelor uzate, gaz metan, colectare deşeuri) înseamnă costuri mai mici de exploatare şi întreţinere.

 

Infrastructura de transport

Teritoriul comunei este traversat de următoarele căi rutiere majore:

 • DC 78 A Poienari - Pâncești, traversează comuna prin satele Pâncești, Tălpălăi și Patricheni; 
 • DC 69 si DC 70 - bifurcații ale DC 78 A, traversează satele Tălpălăi și Patricheni. 

Legătura comunei cu orașele Roman și Vaslui se realizează prin drumul național DN 15 D care traversează satul Poienari. Comuna Pâncești este racordată la acest drum național prin DC 66.

 

În acest moment rețeaua stradală de toate gradele este mediocră, ulițele interioare nu sunt amenajate, sunt pietruite, tasate natural și greu practicabile.

Este o infrastructură care necesita sume mari pentru modernizare. Infrastructura rutieră va trebui modernizată în paralel cu introducerea celorlalte rețele de utilități (apă, canal, gaze naturale, etc.). Se necesită reabilitarea infrastructurii de transport pentru creșterea siguranței în circulația publică și asigurarea liberei deplasări a cetățenilor; asfaltarea a 22 km drumuri comunale pietruite și 2 km drum comunal
nepietruit, modernizarea drumurilor comunale Pâncești - Holm (2 km) și Pâncești - Ciurea ( 4 km), modernizare podețe 7,8 km.

 

Potențiala dezvoltare turistică și agroturistică a comunei impune o extindere a rețelei de drumuri către zonele de interes care se pretează la astfel de activități.

Mijloacele de transport folosite de populație sunt autobuze și microbuze ale unor firme de transport din Roman.


2. Infrastructura de utilități
Energie electrică

Gospodăriile comunei sunt racordate la rețeaua electrică în proportie de 98%, comuna dispunând și de iluminat public stradal. Distribuția energiei electrice se realizează printr-un sistem de rețele electrice de înaltă, medie și joasă tensiune.
Consumatorii din comună sunt racordați la stația de transformare 110/20 kv Negrești - Vaslui. Iluminatul public cuprinde 3 posturi trafo: 2 x 180 KV, 1x 160 KV. 

Comuna dispune de cablu telefonic interjudețean, cablu TV și internet.


Alimentare cu apă

Comuna Pâncești nu dispune de rețea de alimentare cu apă potabilă, locuitorii comunei utilizează apa din fântâni folosind instalații improvizate: hidrofor, pompe etc.

Există 20 izvoare care pot fi captate pentru alimentare cu apă potabilă a comunei.
Este necesară introducerea rețelei de alimentare cu apă potabilă pe o distanță de 30 km.

Așezarea geografică face ca pânza freatică să fie la mică adâncime, însă există fenomene de poluare a acesteia datorită gospodăriilor populației (în absența canalizării), a dejecțiilor animale, a rumegușului. Se impune ca necesitate introducerea rețelei de furnizare a apei potabile, construirea unei rețele de canalizare
și a stațiilor de epurare a apelor uzate.

 

Canalizare

Nu există rețea de canalizare. Evacuarea apelor uzate de la populație se realizează prin latrine în sistem uscat sau fose septice, cu evacuarea apei uzate în subteran. Din acest motiv, dar și datorită creșterii animalelor, pânza freatică este poluată.

 

Gaz metan

Nu există rețea de gaz metan și cea mai ieftină soluție constă în extinderea rețelei din localitățile învecinate care au rețea. Trebuie luat în calcul costul destul de ridicat al combustibililor epuizabili, cum e gazul metan. Introducerea rețelei de gaz implică consultarea populației pentru a afla gradul în care aceasta este dispusă să cofinanțeze lucrarea. Este necesară construirea rețelei pentru acoperirea nevoilor energetice ale populației și instituțiilor.

Oricum, în primul rând vor fi conectate la gaz metan instituțiile publice (școli, dispensare medicale, etc.) și apoi gospodăriile populației.

Pentru prepararea alimentelor locuitorii folosesc combustibili solizi (lemne) și butelii cu butan. Pentru încălzire se utilizează combustibilul solid (lemn) și sobe clasice.

 

Colectarea deșeurilor

Nu există un sistem de colectare a deșeurilor adunate în gospodăriile populației, cu atât mai mult o colectare selectivă și o reciclare. Acest fapt contribuie la reducerea calității apelor de suprafață. Date fiind costurile destul de mari pentru înființarea unui sistem de colectare a deșeurilor, trebuie gândit un sistem comun de colectare selectivă și reciclare a deșeurilor împreună cu localitățile învecinate. Există contract pentru colectarea selectivă a deșeurilor menajere.

Înființarea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor și amenajarea rampei de gunoi va fi mult mai puțin costisitoare fiind concepută și finanțată în comun cu autoritățile locale din localitățile limitrofe. Infrastructura locală de colectare și depozitare intermediară a deșeurilor este absolut necesară pentru prevenirea și combaterea depozitării neorganizate a deșeurilor și reducerea poluării.

 

3. Infrastructura de construcții și alte dotări
La o populație de aproximativ 1532 persoane există 628 gospodării cu un număr mediu de 4 camere fiecare și o suprafață locuibilă de 80-90 mp.

Materialele utilizate sunt cărămidă (20%), pământ și lemn (80%).

Datarea fondului construit:

Ante 1900 1900 - 1950
1950 - 1990
1990 - 2007
- 10% 70% 30% 

 

Starea fizică a constructiilor(%):

 • bună 5 %; 
 • medie 50 %; 
 • rea 45 %.

Construcții, anexe (materiale, dimensiuni ):

 • bucătării de vară 15 mp; materiale folosite: lemn; 
 • grajduri 20-30 mp; materiale folosite: lemn 
 • porți 16 mp; materiale folosite: lemn 60%, tablă 40 %. 

 

Dotarea locuințelor:

Nr.
locuințe
Instalație
apă
Canalizare  Instalație
electrică
Gaze Mod de
încălzire
Dependințe
Termof
Sobe
Bucătărie
Baie
628 10 (instalații proprii) - 628  - - 628 628 10

 

Comuna dispune de telefonie fixă, fiind racordată la rețeaua ALCATEL. Populația dispune de posturi telefonice - 52 telefoane, 115 abonamente radio, 109 abonamente TV, 10 calculatoare la populație și 20 la unități, 20 autoturisme la populație și 2 ale unităților.

 

4. Infrastructura de educație și cultură 
În prezent infrastructura de educație se bazează pe 4 școli: 2 școli clasele I - IV în satele Ciurea și Holm; 1 școală clasele I-VIII, cu 8 săli de clasă la Pâncești; 1 Școală de Arte si Meserii și 1 grădiniță situată în incinta fostului C.A.P., sat Pâncești.

Școala I-VIII este dotată cu mobilier și dispune de apă curentă prin programul P.I.R. finanțat de Banca Mondială. Un colectiv de 229 elevi și preșcolari (din care 23 la grădiniță) este deservit de 21 cadre didactice.

Infrastructura de cultură cuprinde 1 cămin cultural, 1 bibliotecă școlară, 1 monument de arhitectură, 4 monumente ale eroilor și 6 biserici ortodoxe.

 

Infrastructura de educație
Trebuie făcute investiții masive în reabilitarea și modernizarea bazei materiale a învățământului iar finanțările Guvernului reprezintă o oportunitate. O necesitate importantă este racordarea școlilor la utilități și dotarea acestora. Doar școala I-VIII este racordată la apă potabilă. Există un teren de sport la școala de la Pâncești, celelalte școli nu sunt dotate cu terenuri și săli de sport pentru desfășurarea orelor de
educație fizică pe timp de iarnă.

Se necesită construirea de grădinițe noi separate de școli dotate și utilate corespunzător. O altă necesitate importantă este înființarea de terenuri și săli de sport la fiecare școală.

Populația preșcolară și școlară este destul de numeroasă, ceea ce reprezintă un avantaj pentru viitor. Un colectiv numeros de elevi și preșcolari este deservit de un colectiv corespunzător de cadre didactice. Aceste cadre didactice reprezintă un potențial uman care poate fi important în elaborarea proiectelor de dezvoltare locală.

Aceste școli trebuie conectate la rețelele de utilități (apă-canal, gaz metan). Importanța este și dotarea cu echipamente IT (sunt dotate cu, calculatoare conectate la internet doar școlile I-VIII) performante pentru că la școala unde se găsesc persoanele dornice să se implice poate fi construit un punct de informare și elaborare proiecte pentru dezvoltare locală.

În domeniul educației sunt necesare investiții importante în modernizarea clădirilor școlilor și dotarea acestora. Alte măsuri care se impun sunt:

 • racordarea la utilități și dotarea acestora cu sisteme centralizate de încălzire;
 • reabilitare corp A școala Pâncești;
 • construire școală nouă la Holm;
 • construire grădiniță nouă la Pâncești;
 • dotarea IT a tuturor școlilor;
 • reabilitarea terenului de sport de la Pâncești;
 • construirea de săli de sport și terenuri de sport la fiecare școală; 
 • achiziționarea unor microbuze pentru transportul copiilor;
 • dotarea cu laboratoare școlare;
 • îmbogățirea fondului de carte al bibliotecii. 

 

Infrastructura de cultură
În domeniul culturii infrastructura constă în următoarele:

 • 1 cămin cultural în satul Pâncești; 
 • 1 monument de arhitectură: Biserica "Sfinții Voievozi Mihail și Gavril"; 
 • 4 monumente ale eroilor la: Pâncești, Patricheni și Ciurea; 
 • 6 biserici ortodoxe. 

 

Se impun măsuri în acest domeniu în funcție de posibilitățile existente:

 • construire și dotare cămin cultural Pâncești; 
 • înființare post de director cămin cultural; 
 • înființare bibliotecă, muzeu și sală de festivități în incinta căminului cultural; 
 • dotarea IT a căminelor culturale și a bibliotecii; 
 • îmbogățirea fondului de carte al bibliotecii școlare; 
 • identificarea de actori locali care să investească - de exemplu săli internet, popicărie, biliard, etc. 
 • trebuie identificate resurse financiare externe, cum ar fi fondul Ministerului Culturii pentru reabilitarea căminelor culturale din mediul rural; 
 • în locațiile căminelor se pot diversifica activitățile prin înființarea de unități de asistență socială - caz în care aceste clădiri pot fi preluate de actori locali, cum ar fi parohiile;

 

5. Infrastructura de sănătate și servicii sociale
Infrastructura de sănătate este slab dezvoltată. Pe raza comunei există un dispensar cu 1 cabinet de medicină generală de familie deservit de 1 medic și 1 asistent medical și 1 cabinet veterinar deservit de 1 medic veterinar și 1 asistent. Infrastructura de servicii sociale este slab dezvoltată. Există 1 asistent social și 7 asistenți personali.

17 familii beneficiază de prevederile legii 416 / 2001, ceea ce înseamnă că există o categorie ridicată de populație aflată în situație de sărăcie extremă, comparativ cu alte localități.

 

Infrastructura de sănătate
Pe raza comunei există un dispensar medical uman cu un cabinet de medicină generală de familie deservit de un medic și un asistent medical, 1 cabinet veterinar deservit de 1 medic și 1 asistent; 1 asistent medical comunitar. Cabinetele medicale sunt în curs de vânzare. Baza materială este insuficientă, pentru probleme mai grave populația este obligată să se deplaseze în alte localități. În cadrul dispensarului sunt înscrise 1450 persoane. Există un număr de 151 bolnavi cronici și 50 persoane cu handicap.

Este necesară construirea unui dispensar nou, utilarea și dotarea acestuia pentru a îndeplini standardele necesare autorizărilor, inclusiv facilitățile legate de utilități.
Exista un program pentru construirea unui dispensar nou, la standarde europene, în satul Pâncești.

Acest lucru este împiedicat de situația juridică incertă, locațiile medicilor de familie trebuind a fi cumpărate de aceștia, iar investițiile în ele urmând să fie private.
Incertitudinea face ca nici medicii și nici autoritățile să nu investească în acest moment.

Se impun următoarele măsuri:

 • înființarea de posturi de asistenți medicali comunitari în fiecare sat; 
 • înființarea unui cabinet de asistență comunitară; 
 • construire dispensar, dotarea și utilarea acestuia la standarde europene; 
 • construire dispensar veterinar; 
 • înființare cabinet stomatologic; 
 • înființare farmacie; 
 • extinderea personalului medical; 
 • achiziționarea de ambulante; 
 • înființarea unui staționar pentru supravegherea stării de sănătate a locuitorilor comunei.

 

Infrastructura de servicii sociale
În ceea ce privește infrastructura de servicii sociale, pe raza comunei există 1 asistent social și 7 asistenți personali. 17 familii beneficiază de ajutor social în baza Legii 416/2001.

S-au identificat urmatoarele necesitati :

 • înființarea serviciului de asistență socială al primăriei; 
 • acreditarea serviciului de către MMSSF; 
 • înființarea unui post de asistent social comunitar în fiecare sat; 
 • angajarea de asistenți sociali specializați; 
 • găsirea unor locații potențiale pentru derularea serviciilor sociale (eventual cămine culturale sau sedii dezafectate de foste CAP-uri); 
 • identificarea de resurse financiare pentru furnizarea de servicii sociale: fonduri europene și fonduri de la guvernul României;
 • înființarea unei cantine sociale pentru săraci; 
 • creare centru social de zi; 
 • înființarea unui centru social pentru persoane defavorizate; 
 • înființarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice; 
 • campanii de conștientizare a populației cu privire la necesitatea serviciilor de asistență socială;
 • identificarea de potențiali actori locali (parohii, ONG-uri, etc.) care să preia administrarea acestor servicii.
Înapoi