ANUNT LICITATIE PUBLICA DE INCHIRIERE SPATIU GRAJD ANIMALE IN SAT PANCESTI 2023-05-15 13:57:38

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

COMUNA PANCESTI , cu sediul în sat PANCESTI, str. Principală, Nr. 137, judeţul Neamt , cod fiscal 16404200, cod postal 617366, tel: 0233/764766 fax: 0371600700, e-mail: primariapancesti@gmail.com

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie inchiriat:
Spaţiul in suprafata de 250 mp avand ca destinaţie Grajd animale este situat în satul Pancesti str. Florilor, Nr. 5, NC 51090, aparţinând domeniului privat al Comunei Pancesti, Judeţul Neamt, conform Caietului de sarcini, HCL Pancesti nr. 55/ 22.09.2022 şi O.U.G. Nr. 57/2019.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
Se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
La cerere de la sediul instituţiei, compartimentul Achiziţii Publice.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul locator, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Se poate obține de la Compartimentul Achiziţii Publice din cadrul Comunei Pancesti, județul Neamt, strada Principală, Nr. 137
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
50 lei/exemplar, care se achită numerar la casieria institutiei Comunei Pancesti
3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:
24.05.2023 ora 14:00

4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
06.06.2023 ora 14:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Comuna Pancesti , sat Pancesti, str. Principala, Nr. 137, județul Neamt
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
Oferta se depune într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate - unul exterior și unul interior.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
07.06.2023 ora 11:00 în sala de şedinţe a Comunei Pancesti , sat Pancesti, strada Principală, Nr. 137, județul Neamt .

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Secția de Contencios Administrativ si Fiscal a Tribunalului Neamt, judeţul Neamt, adresa Piatra Neamt, Bulevardul Republicii, Nr. 16, Cod postal 610005 tel. 0233/212294, fax 0233/216585, e-mail: jud-piatraneamt@just.ro

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
11.05.2023.

 

 

Înapoi